top of page

Ako postupovať pri zakladaní s.r.o. ?

Veľa ľudí nevie, čo sa skrýva pod skratkou S.R.O. poďme si to teda vysvetliť: S.R.O. je v plnom znení Spoločnosť s ručením obmedzeným. Je to právna forma obchodnej spoločnosti na Slovensku, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov podľa §§105-153 Obchodného zákonníka.


Prečo je založenie S.R.O. výhodné a ako začať takéto podnikanie? V nasledujúcich 6 bodoch ti prinášame jednoduchý návod.žena a muž pracujú v kancelárii na počítači


Rýchla navigácia v blogu


Výber údajov s.r.o.


V prvom kroku je potrebné zamyslieť sa, aké identifikátory bude S.R.O. niesť. Je potrebné rozhodnúť o tom, aké bude vaše:

 • obchodné meno,

 • sídlo,

 • konatelia spoločnosti,

 • predmet podnikania.

Na čo si dať pri výbere týchto identifikátorov pozor?

Obchodné meno musí byť jedinečné. Ak si nie ste istí, či dané meno už niekto použil, môžete si jeho existenciu overiť na stránke obchodného registra.

Na rozdiel od živnosti je pri S.R.O. potrebné zvoliť si sídlo, kde sa bude podnikateľská činnosť vykonávať. Môže ísť o bytový, ale aj nebytový priestor a adresa tohto sídla môže byť totožná s adresou trvalého bydliska spoločníka alebo konateľa. Ak to tak nie je, postačí pokojne súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti, ktorý potvrdí, že súhlasí so zapísaním sídla spoločnosti do Obchodného registra.

Od 1.10.2020 platí, že písomný súhlas vlastníka nehnuteľností musí povinne obsahovať úradne osvedčený podpis vlastníka nehnuteľnosti, resp. väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti.

Pri zakladaní S.R.O. je potrebné zvoliť jedného alebo niekoľko konateľov. Konatelia spoločnosti majú právo za ňu konať. S.R.O. zakladá niekoľko spoločníkov, ktorí by si mali zvoliť výšku ich jednotlivých vkladov. Ak má spoločnosť viacero spoločníkov, výška vkladu pre jedného spoločníka činí minimálne 750 € a základné imanie spoločnosti musí byť minimálne 5 000 €. Peňažné vklady je možné vkladať do základného imania aj v hotovosti. Je všeobecne odporúčané zvoliť si viacero konateľov spoločnosti, ktorí budú môcť konať samostatne. Je to tak jednoduchšie najmä pri podpisovaní zmlúv a podobne.

Dokumenty potrebné pre založenie s.r.o.


Ak spoločnosť zakladá jedna osoba, vypracováva sa zakladateľská listina. V prípade, ak spoločnosť zakladá viacero spoločníkov, je potrebné vypracovať spoločenskú zmluvu. Oba tieto dokumenty sú veľmi dôležité a odporúčame prenechať ich vyhotovenie profesionálom.

Čo majú obsahovať tieto dokumenty?

 • Obchodné meno a sídlo,

 • určenie spoločníkov,

 • predmet podnikania (činnosti),

 • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka, výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu,

 • určenie prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,

 • určenie správcu vkladov,

 • v prípade, že spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku – spôsob a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať‘

 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti,

 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,

 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.

Medzi ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné vypracovať patrí:

 • vyhlásenie správcu vkladu,

 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti,

 • vzor podpisov konateľov a plnomocenstvo pre osobu, ktorá vybavuje zápis.

Ak spoločnosť zakladá len jeden spoločník, ktorým je fyzická osoba (ďalej len „FO“), je potrebné vypracovať ešte vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.

Ak spoločnosť zakladá jediná právnická osoba, je potrebné vyhlásenie, že má viac spoločníkov, resp. že jej jediným spoločníkom nie je S.R.O. V prípade, ak je medzi predmetmi podnikania remeselná alebo viazaná živnosť, je tiež potrebný súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu. Všetky tieto dokumenty musia podpísať príslušné osoby a podpisy sa musia notársky overiť.


Získanie živnostenského oprávenia


Na to, aby si si mohol založiť S.R.O. je potrebné riadiť sa živnostenským zákonom. Znamená to, že aj ty potrebuješ požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia na predmety podnikania spoločnosti. Odporúčame učiniť tak elektronickým spôsob, je to efektívnejšie a vychádza to podstatne lacnejšie.

POPLATKY: Pri elektronickom ohlásení voľných živností sa poplatky zrušili úplne a pri remeselných a viazaných živnostiach je poplatok 7,50 €. Pri ohlásení živnosti osobne sa platí poplatok 5 € za voľnú živnosť a 15 € za každú remeselnú a viazanú živnosť.

K vydaniu živnostenského oprávnenia pre S.R.O. je potrebné preukázať sa zakladateľskou listinou, prípadne spoločenskou zmluvou, notársky overeným splnomocnením pre osobu, ktorá žiadosť vybavuje a kolkami za ohlásenie živnosti.

Živnostenské oprávnenie ti vystaví okresný úrad. Adresy úradov a viac informácií nájdeš tu.Súhlas správcu dane


Dôležité je, aby zakladatelia S.R.O. nemali žiadne daňové nedoplatky. Preukazuje sa to samostatným dokumentom, tzv. „súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri“. Tento súhlas získaš od daňového alebo colného úradu na tvoju žiadosť do 3 pracovných dní.

Ak zakladateľ nie je daňovým subjektom (napr. osoba s trvalým pobytom mimo SR), stačí namiesto súhlasu správcu dane písomné čestné vyhlásenie o tom, že zakladateľ nemá povinnosť podľa osobitných predpisov. Iné nedoplatky, napríklad nedoplatky v zdravotnej poisťovni alebo sociálnej poisťovni nie sú prekážkou v založení s.r.o.


Zápis do obchodného registra


Čo je potrebné predložiť k návrhu?

 • zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu,

 • plnomocenstvo (ak návrh podáva iná osoba ako konateľ spoločnosti),

 • súhlasy správcu dane pre všetkých zakladateľov,

 • vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu,

 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti,

 • podpisový vzor konateľa/ov,

 • vyhlásenie jediného spoločníka,

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení,

 • kolky v hodnote 300 € v prípade, ak predkladáš návrh klasicky v papierovej podobe priamo na súde.

Formulár s návrhom na zápis do OR nájdeš na stránke ministerstva spravodlivosti.

V niektorých prípadoch vyžaduje registrový súd spolu so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti aj list vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá bude zapísaná ako sídlo spoločnosti do OR. Návrh vieš podať na okresnom súde v sídle kraja príslušnom podľa adresy sídla spoločnosti. 

Elektronické podanie: Návrh je možné podať aj elektronicky. V tom prípade je súdny poplatok v polovičnej výške 150 € a je potrebné mať zaručený elektronický podpis a všetky prílohy vrátane návrhu na zápis podať na obchodný register v elektronickej podobe.

Ak sú návrh na zápis a jeho prílohy správne a úplné, registrový súd do 2 pracovných dní rozhodne o zapísaní spoločnosti do OR a vystaví potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z OR. Odo dňa zapísania spoločnosti do obchodného registra spoločnosť právne vznikla.

Registrácia na daňovom úrade

Ak nevyužiješ služby jednotného kontaktného miesta a spolu s ohlásením začiatku podnikania neuvedieš aj údaje na splnenie daňovej registrácie, posledný krok, ktorý ťa čaká, je registrácia na daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane. Tlačivo na registráciu dane nájdeš na stránkach Finančného riaditeľstva SR.


Toto bolo 6 krokov k založeniu tvojej "eseročky". Ak si stále nie si istý, či s. r. o. je pre teba tá správna forma podnikania, v predchádzajúcom článku sme pre teba spísali aj rady, ako postupovať pri zakladaní živnosti.


 

IT MACHRI IDÚ S NAMI | Poď s nami meniť veci k lepšiemu


Ako firma s mentalitou startupu chceme meniť veci k lepšiemu a na to potrebujeme najlepších ľudí na trhu. Pridaj sa k nám a nebudeš stagnovať. Budeš pracovať v medzinárodných tímoch, rozšíriš si svoje know-how a u nás budeš veci posuvať a dosahovať viditeľné zmeny.Poď s nami meniť veci k lepšiemu

KARIÉRA pre APM MACHROV


👉 Ak si IT macher, 🔗tu nájdeš otvorené projekty na freelance.

👉 Ak si macher v Recruitmente, Salese alebo marketingu, pracovné miesta nájdeš 🔗tu

👉 alebo nám jednoducho napíš na 🔗recruitment@apmdigital.eu a my sa ti obratom ozvemeMaj informácie ako prvý

FOLLOWNI nás na 🔗Linkedin alebo 🔗Facebook


👉 budeš mať info o projektoch, hneď ako ich zverejníme

👉 neujdú ti informácie o IT eventoch, konferenciách od Microsoftu, Apple, Google, Salesforcu, Integromatu a ďalších.

👉 dostaneš výber zo zaujímavých správ zo sveta IT a umelej inteligencieNaše firemné akcie stoja za to

S KÝM budeš MENIŤ VECI K LEPŠIEMU a ZABÁVAŤ SA


👉 na našom 🔗Instagrame sa dozvieš niečo z nášho interného prostredia APM Machrov. Navyše sa môžeš zapojiť do rôznych súťaží so zaujímavými cenami.

👉 viac info o nás nájdeš tiež na našom 🔗webeUšetri s nami

Uľahči si život s odvodmi a daňami ako freelancer


👉 naše 🔗kalkulátory ti umožnia porovnať paušálne a reálne výdavky

👉 v 🔗blogu nájdeš rôzne tipy, ako efektívne nastaviť živnosť a ušetriť


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page