top of page

Your Partner in Digital Transformation

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Poskytovanie služieb personálneho poradenstva pre fyzické osoby

V platnosti od 1.1.2020

 

1. Úvodné ustanovania

 1. Spoločnosť APM Digital Solutions, s.r.o, Martinčekova 17424/13, 821 01 Bratislava (ďalej ako "Sprostredkovateľ") v súlade so spoločenskou zmluvou a zapísanými predmetmi podnikania v Obchodnom registri Slovenskej republiky poskytuje služby personálneho poradenstva pre fyzické osoby (ďalej ako činnosť sprostredkovateľa zamestnania za úhradu).

 2. Záujemca o zamestnanie Záujemcom o zamestnanie je uchádzač o zamestnanie, záujemca o zamestnanie alebo znevýhodnený uchádzač o zamestnanie v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o službách zamestnanosti“).

 3. Sprostredkovanie zamestnania Sprostredkovanie zamestnania zahŕňa činnosť Sprostredkovateľa zameranú na vyhľadávanie pracovného miesta a ponúknutie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie na území Slovenskej republiky. Poskytovanie služieb sa riadi príslušnými ustanoveniami § 25 až  § 28  Zákona o službách zamestnanosti v jeho aktuálnom znení. Právne vzťahy neupravené Zákonom o službách zamestnanosti sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

2. Podmienky poskytovania služieb

 1. Sprostredkovateľ zabezpečuje pre záujemcu zamestnanie u zamestnávateľa na základe overenia jeho odborných, jazykových a praktických skúseností a za týmto účelom má právo vyžadovať od záujemcu predloženie príslušných dokladov a overiť si úroveň jazykových znalostí.

 2. Záujemca je povinný informovať sprostredkovateľa o svojej osobe, znalostiach a vedomostiach pravdivo a vedome ho neuviesť do omylu.  

 3. Za sprostredkovanie zamestnania záujemcovi o zamestnanie nie sú účtované žiadne poplatky.

 4. Sprostredkovateľ nezodpovedá za dojednania záujemcu o zamestnanie a koncového zamestnávateľa nad rámec podmienok dojednaných v dohode o sprostredkovaní zamestnania, ktorú uzatvára so záujemcom.

 5. Záujemca sa v prípade potreby v dohodnutom termíne dostaví k pohovorom alebo profesijným skúškam na požiadanie zamestnávateľa do kancelárie sprostredkovateľa.

 6. Záujemca sa zaväzuje dostaviť do sídla zamestnávateľa, resp. na dohodnuté miesto výkonu práce v deň, ktorý bol dohodnutý ako deň nástupu na dohodnutý druh práce.

 7. Záujemca o zamestnanie je povinný overiť podmienky v uzatváranej pracovnej zmluve so sprostredkovaným koncovým zamestnávateľom s podmienkami dohody o sprostredkovaní zamestnania uzatvorenej so Sprostredkovateľom a Sprostredkovateľa na prípadné rozdiely pred podpisom pracovnej zmluvy upozorniť preukázateľnou formou (písomne). Sprostredkovateľ v tomto prípade vstúpi do procesu a zjedná nápravu. V prípade opomenutia tejto povinnosti Sprostredkovateľ neuznáva žiadne prípadné neskoršie reklamácie a vylučuje zodpovednosť a plnenie za akékoľvek škody vyplývajúce z týchto rozdielov, ktoré by mohli záujemcovi o zamestnanie vzniknúť.

 8. Sprostredkovateľ nezodpovedá za rozdiely v dojednaniach pracovných podmienok medzi záujemcom o zamestnanie a sprostredkovaným koncovým zamestnávateľom, na ktoré nemal vplyv a ktoré vznikli mimo jeho činnosť obojstrannými dojednaniami medzi záujemcom o zamestania a koncovým sprostredkovaným zamestnávateľom.

 9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že nenavrhne záujemcovi uzavretie pracovného pomeru so zamestnávateľom, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti, že nesplní záväzky voči záujemcovi riadne a včas. Sprostredkovateľ pritom vychádza z takých zdrojov informácií a skúseností, ktoré sú mu všeobecne dostupné.

 10. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody vyplývajúce z prípadného neskoršieho predčasného ukončenia pracovného pomeru mezi záujemcom o zamestanie a sprostredkovaným koncovým zamestnávateľom.

 11. Sprostredkovateľ neznáša náklady záujemcu o zamestnanie na dopravu do miesta výkonu zamestnania.

 12. Sprostredkovateľ neznáša náklady záujemcu o zamestnanie na ubytovanie, v prípade ak miesto výkonu práce je mimo trvalého bydliska záujemcu.

 13. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť záujemcovi o zamestnanie nesprostredkovaním zamestnania v dohodnutom termíne.

 14. Sprostredkovateľ sa vyhradzuje voči akýmkoľvek škodám, ktoré by mohli vzniknúť v uzatvorenom pracovnoprávnom vzťahu medzi záujemcom o zamestnanie a sprostredkovaným koncovým zamestnávateľom. 

bottom of page